<strike id="rbn1x"></strike>
<span id="rbn1x"></span>
<span id="rbn1x"><dl id="rbn1x"><ruby id="rbn1x"></ruby></dl></span>
<strike id="rbn1x"></strike>
<span id="rbn1x"><dl id="rbn1x"><ruby id="rbn1x"></ruby></dl></span>
<strike id="rbn1x"><i id="rbn1x"><del id="rbn1x"></del></i></strike>
<strike id="rbn1x"></strike><strike id="rbn1x"><dl id="rbn1x"><del id="rbn1x"></del></dl></strike><strike id="rbn1x"></strike><strike id="rbn1x"></strike>
 

Zásobování

Spole?nosti Caterpillar zále?í na správnych materiálech.

P?i vyrobě produkt? pro budování lep?ího světa jsou zapot?ebí stovky tisíc r?znych typ? zbo?í: suroviny a?nástroje pro vyrobu na?eho vybavení, software pro jeho návrh, a?dokonce vybavení kancelá?í na?eho podniku. Povinností na?eho tymu zásobování je tyto produkty obstarat?– na správném místě, ve správny ?as, za správnou cenu a?pomocí nejnověj?ích technologií v?oblasti e-sourcingu. Sou?ástí na?í celosvětové sítě zásobování se m??ete stát, pokud jste:

  • Motivovaní k?dosahování náro?nych cíl?
  • Zodpovědní za dosahování dobrych vysledk?
  • Zku?ení p?i vyjednávání s?dodavateli
  • P?ipraveni aplikovat a?rozvíjet své vědomosti v?oblasti obchodu

Nabízíme tolik p?íle?itostí, kolik máme produkt?.

Ve spole?nosti se stovkami produkt? a?závod?, z?nich? v?echny vy?adují materiály, je ?iroká ?kála variability a?p?íle?itostí. M??ete spolupracovat s?tymem vyrobních technologií p?i obstarávání materiál? pro hotové vyrobky, ?ídit kategorii materiál? pou?ívanych nap?í? produktovymi ?adami nebo obstarávat zbo?í nep?ímo pou?ívané p?i ka?dodenní práci. Nebo se m??ete stát sou?ástí na?eho p?epravního tymu a??ídit dopravu vybavení Cat? po celém světě.

Jeliko? budete úzce spolupracovat s?na?imi tymy zabyvajícími se logistikou a??ízením dodavatelského ?etězce, m??ete získat p?íle?itost k?plnění pracovních úkol? také v?těchto oblastech. Doporu?ujeme vám prozkoumat r?zné pracovní pozice a?usilovat o?získání externích certifikát?, které vám pomohou s?rozvojem kariéry. ?erství absolventi vysokych ?kol mohou byt vybráni k?ú?asti v?na?em programu pro rozvoj v?d?ích a?technickych dovedností, co? je t?ílety rota?ní program umo?ňující získat hluboké praktické zku?enosti a?pracovat na osobním rozvoji.  

av老司机