<strike id="rbn1x"></strike>
<span id="rbn1x"></span>
<span id="rbn1x"><dl id="rbn1x"><ruby id="rbn1x"></ruby></dl></span>
<strike id="rbn1x"></strike>
<span id="rbn1x"><dl id="rbn1x"><ruby id="rbn1x"></ruby></dl></span>
<strike id="rbn1x"><i id="rbn1x"><del id="rbn1x"></del></i></strike>
<strike id="rbn1x"></strike><strike id="rbn1x"><dl id="rbn1x"><del id="rbn1x"></del></dl></strike><strike id="rbn1x"></strike><strike id="rbn1x"></strike>

W Caterpillar odpowiednie materia?y maj? znaczenie.

Zbudowanie ró?nych produktów tworz?cych lepszy ?wiat wymaga setek tysi?cy towarów: surowców, które trafiaj? do naszego wyposa?enia, oprogramowania u?ywanego do projektowania, narz?dzi u?ywanych w produkcji, nawet materia?ów biurowych u?ywanych do prowadzenia naszej dzia?alno?ci. Nabycie tych produktów w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie po odpowiednim koszcie i przy wykorzystaniu najnowszych osi?gni?? e-sourcingu to zadania stawiane przed dzia?em zamówień. Do??cz do naszej globalnej sieci dostaw, je?eli:

  • Masz motywacj?, by osi?ga? ambitne cele
  • Czujesz odpowiedzialno?? za dostarczanie wyników
  • Potrafisz negocjowa? z dostawcami
  • Jeste? gotów do stosowania i rozwijania umiej?tno?ci biznesowych

Okazje tak liczne jak nasze produkty.

W firmie posiadaj?cej setki produktów i obiektów – z których wszystkie potrzebuj? materia?ów – istnieje du?e zró?nicowanie i wiele okazji. Mo?esz pracowa? z zespo?em in?ynierii produkcji w celi pozyskiwania elementów stosowanych w produktach końcowych, zarz?dza? kategori? materia?ów u?ywanych w produktach lub nabywa? dobra po?rednie, niezb?dne do codziennego funkcjonowania. Mo?esz te? do??czy? do naszego zespo?u ds. transportu, zarz?dzaj?c wysy?k? sprz?tu Cat? na ca?ym ?wiecie.

Poniewa? b?dziesz wspó?pracowa? ?ci?le z dzia?em logistyki i zarz?dzania ?ańcuchem dostaw, by? mo?e b?dziesz mie? równie? okazje do przydzia?ów w tych dziedzinach. Zach?camy Ci? do odkrywania ró?nych ról i zdobywania zewn?trznych certyfikatów w Twojej karierze. Absolwenci mog? by? wybierani do udzia?u w naszym programie liderów i rozwoju technicznego, trzyletnim programie rotacyjnym, który oferuje rozbudowan? i dog??bn? nauk? i rozwój.  

av老司机